Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag nu een offerte aan!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemhof Advies .b.v. (versie 2020-06) 1 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Bloemhof Beheer B.V., Bloemhof Advies B.V., allen gevestigd en kantoorhoudende te Joure (Nederland), hierna ieder voor zich en gezamenlijk te noemen: ‘Bloemhof Advies’. Artikel 1: Toepasselijkheid en algemeen 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Bloemhof Advies b.v., wordt daarmee bedoeld de vennootschap uit de Bloemhof Advies b.v. waarmee de wederpartij van de betreffende vennootschap, hierna te noemen: ‘afnemer’, een overeenkomst is aangegaan, althans daartoe voornemens is, tenzij anders aangegeven. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met Bloemhof Advies b.v.. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten tussen afnemer en Bloemhof Advies b.v., ongeacht met welke vennootschap van Bloemhof Advies b.v. de toekomstige overeenkomst wordt aangegaan. 3. Voor zover afnemer in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere (eigen) algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen en blijven de algemene voorwaarden van Bloemhof Advies b.v. van toepassing. 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bloemhof Advies b.v. en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. 5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Bloemhof Advies b.v. en eventuele andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen. 6. Bloemhof Advies b.v. heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht iedere wijzigingen van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Bloemhof Advies b.v. haar bezwaren niet schriftelijk bij Bloemhof Advies b.v. heeft gemeld. 7. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. Artikel 2: Aanbiedingen 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Bloemhof Advies b.v. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod kan ook worden herroepen nadat het aanbod is aanvaard. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te vervallen. 2. Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 3. De door Bloemhof Advies b.v. verstrekte brochures, prijslijsten, offertes en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. 4. Bloemhof Advies b.v. behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren en dus af te zien van het sluiten van een overeenkomst. 5. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bloemhof Advies b.v. opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Bloemhof Advies b.v. haar aanbieding baseert. 6. Alle aanbiedingen van Bloemhof Advies b.v. worden gedaan en uitgebracht onder voorbehoud van de beschikbaarheid van materialen zoals zonnepanelen, omvormers, onder[1]constructies etc. 7. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts bindend, indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Bloemhof Advies b.v. en afnemer gesloten overeenkomst. Artikel 3: Toekenning subsidie 1. Indien afnemer een aanvraag wil doen voor een Stimulering Duurzame Energieproductie Subsidie of een andere subsidie van gelijke aard (hierna te noemen: ‘subsidie’), kan hij Bloemhof Advies b.v. hiertoe machtigen door middel van het door Bloemhof Advies b.v. verstrekte machtigingsformulier. De aanvraag van de subsidie wordt in dat geval zelfstandig door Bloemhof Advies b.v. ten behoeve van afnemer behandeld. Bloemhof Advies b.v. is bevoegd ter zake deskundige derden in te schakelen om de subsidie aan te (laten) vragen. 2. Toekenning van een eventuele subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van Bloemhof Advies b.v. liggen. Bloemhof Advies b.v. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van subsidie. 3. Bloemhof Advies b.v. kan geen termijn garanderen waarbinnen uitsluitsel over de subsidie is te verwachten. Eventueel door Bloemhof Advies b.v. genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd. 4. Indien de subsidie wordt toegekend, dient afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de subsidie en andere praktische zaken. Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand door ontvangst door Bloemhof Advies b.v. van de schriftelijke aanvaarding c.q. ondertekening door afnemer van een aanbieding of offerte van Bloemhof Advies b.v., dan wel door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Bloemhof Advies b.v.. Onder schriftelijk wordt hier en elders in deze algemene voorwaarden tevens verstaan ‘digitaal’. 2. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 3. De omstandigheid dat Bloemhof Advies b.v. aan afnemer levert en/of aan afnemer heeft geleverd, geeft afnemer geen recht op toekomstige leveranties door Bloemhof Advies b.v.. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 3 schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. Bloemhof Advies b.v. is niet gehouden om voor de weigering om afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven. 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door afnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Bloemhof Advies b.v. tijdens de uitvoering van de overeenkomst naast of boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of verricht. 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Bloemhof Advies b.v. binden Bloemhof Advies b.v. niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. 6. Alle door Bloemhof Advies b.v. uitgebrachte offertes zijn geldig onder voorbehoud goedkeuring kredietverzekeraar. Artikel 5: Wijzigingen 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Bloemhof Advies b.v. en afnemer zijn overeengekomen. 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 24 van deze algemene voorwaarden van toepassing is. 4. Bloemhof Advies b.v. is om haar moverende redenen gerechtigd om zaken, producten en materialen te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, voorgeschreven of geoffreerd. Dit geldt indien en voor zover het wijzigingen betreffen in de te leveren zaken, producten en materialen ten behoeve van de installatie. Dit geldt tevens zolang deze wijzigingen vereist zijn om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Wijzigingen dienen minimaal gelijkwaardig te zijn dan wel een verbetering van de te leveren zaken in te houden. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal Bloemhof Advies b.v. in onderling overleg met afnemer de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Artikel 6: Kwaliteit en omschrijving 1. Bloemhof Advies b.v. verbindt zich, met inachtneming van artikel 5 lid 4, jegens afnemer om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. 2. Bloemhof Advies b.v. verbindt zich jegens afnemer hem zaken te leveren, die: a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; b. kwalitatief gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Bloemhof Advies b.v. en/of afnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 4 c. de prestaties (capaciteit, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven. 3. Bloemhof Advies b.v. staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Bloemhof Advies b.v. kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. Artikel 7: Verpakking en verzending 1. Bloemhof Advies b.v. verbindt zich jegens afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Bloemhof Advies b.v. draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. 2. De goederen zullen door Bloemhof Advies b.v. bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. 3. Wanneer Bloemhof Advies b.v. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Bloemhof Advies b.v. opgegeven adres, bij gebreke waarvan afnemer aan Bloemhof Advies b.v. een (vervangende) schadevergoeding verschuldigd is. Artikel 8: Opslag 1. Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen terwijl deze gereed zijn voor verzending, zal Bloemhof Advies b.v., als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de afnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij afnemer bezorgd zijn. 2. Afnemer is verplicht aan Bloemhof Advies b.v. de opslagkosten volgens het bij Bloemhof Advies b.v. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. Artikel 9: Eigendomsovergang en risico 1. Behoudens het gestelde in dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op afnemer overgaan bij aflevering. 2. Bloemhof Advies b.v. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde goederen en nog te leveren goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen uit enige overeenkomst geheel is voldaan. Indien Bloemhof Advies b.v. in het kader van deze overeenkomst(en) ten behoeve van afnemer door Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 5 afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen van Bloemhof Advies b.v. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Bloemhof Advies b.v. tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Bloemhof Advies b.v.. 3. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bloemhof Advies b.v. te bewaren. Afnemer is verplicht de goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek aan Bloemhof Advies b.v. te verstrekken. 4. In het geval derden aanspraak maken op c.q. rechten pretenderen ten aanzien van door Bloemhof Advies b.v. geleverde maar door afnemer niet betaalde producten, is afnemer verplicht om Bloemhof Advies b.v. hiervan onmiddellijk maar uiterlijk binnen één dag na bekend worden daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan afnemer aansprakelijk is voor alle door Bloemhof Advies b.v. als gevolg daarvan te lijden schade. 5. Indien afnemer tekortschiet in de naleving van zijn (betaling)verplichtingen jegens Bloemhof Advies b.v., althans Bloemhof Advies b.v. goede gronden heeft om aan te nemen dat zulks in de nabije toekomst het geval zal zijn, is Bloemhof Advies b.v. bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. 6. Indien er gerede twijfel bij Bloemhof Advies b.v. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is Bloemhof Advies b.v. bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 7 lid 2 uit te stellen, totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door Bloemhof Advies b.v. door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 7. Voor het geval dat Bloemhof Advies b.v. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bloemhof Advies b.v. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Bloemhof Advies b.v. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 8. Als Bloemhof Advies b.v. op verzoek van afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Bloemhof Advies b.v. en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij afnemer zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 7 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen. Artikel 10: Aflevering 1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nooit te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. 2. Ongeacht het bepaalde in artikel 7 lid 1 en 2 geschiedt het transport altijd voor rekening en risico van afnemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 3. Wanneer de producten zijn afgeleverd bij afnemer, zijn deze geheel voor zijn rekening en risico, ook als Bloemhof Advies b.v. de eigendom heeft behouden. 4. Aflevering zal alleen geschieden indien aan de eerste betalingsverplichting van 60% van het totale bedrag van de opdracht is voldaan (conform artikel 16 lid 3). Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 5. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen of afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Bloemhof Advies b.v. zal een factuur ter zake van de aflevering aan afnemer sturen. Afnemer is gehouden deze te voldoen. 6. Bloemhof Advies b.v. zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen afleveringstermijn en Bloemhof Advies b.v. alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld. 7. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Bloemhof Advies b.v. ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 11: Installatie 1. Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de installatie plaatsvindt en is zich ervan bewust dat door de installatie de bestaande bebouwbelasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor afnemer noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de NEN Normering. 2. Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de installatie plaatsvindt. 3. Afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt asbestvrij is. 4. Afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de installatie zouden kunnen belemmeren. 5. De door Bloemhof Advies b.v. ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de installatie van door Bloemhof Advies b.v. geleverde producten, baseren zich voor de installatie op de door Bloemhof Advies b.v. verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie was, zullen Bloemhof Advies b.v. en afnemer conform artikel 5 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten. 6. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer. 7. Voor wat betreft het tijdstip van installatie is artikel 10 van overeenkomstige toepassing. 8. Afnemer zal bij monitoringsproblemen zelf met een door Bloemhof Advies BV geleverde handleiding het probleem proberen op te lossen. Bij monitoringsproblemen welke door invloed van buitenaf zijn ontstaan kunnen binnen de garantietermijn meerkosten in rekening worden gebracht (Bijvoorbeeld aanschaf nieuwe router of nieuw in te stellen wifi gegevens, etc.).Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 7 Artikel 12: Zorgplicht Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van Bloemhof Advies b.v. en haar producten zouden kunnen worden aangetast. Artikel 13: Reclames 1. Zodra de producten door afnemer zijn ontvangen c.q. bij afnemer zijn geïnstalleerd, dient hij direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten aan de overeenkomst beantwoorden en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht. Indien de uiterlijke kenmerken van de door Bloemhof Advies b.v. geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht, is afnemer gehouden terstond na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan Bloemhof Advies b.v.. 2. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum c.q. datum van installatie. 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen. 4. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bloemhof Advies b.v. in staat is adequaat te reageren. 5. Bij gebreke van tijdige reclames wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en komen al zijn aanspraken te vervallen. 6. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bloemhof Advies b.v.. Afnemer kan zich in dat geval niet beroepen op een opschortingsrecht of op verrekening. 7. Indien reclames door Bloemhof Advies b.v. gegrond worden bevonden, zal Bloemhof Advies b.v. (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten. 8. Elk recht van reclame en daaruit voortvloeiende aanspraken vervallen bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden. Artikel 14: Overmacht 1. De in artikel 10 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Bloemhof Advies b.v. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van Bloemhof Advies b.v. is sprake, indien zij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van een uitbraak van een ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 8 storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Bloemhof Advies b.v. als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Bloemhof Advies b.v. ontstaan. 3. Pas indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Bloemhof Advies b.v. als afnemer bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en wel met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtig te zijn. In dat geval heeft Bloemhof Advies b.v. slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Bloemhof Advies b.v. terug te zenden voor rekening en risico van afnemer, indien afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 5. Bloemhof Advies b.v. is niet verantwoordelijk voor claims als de netspanning te hoog of te laag is. Op dit gegeven heeft Bloemhof Advies b.v. geen invloed en dient opgelost te worden door de netbeheerder. Artikel 15: Garantie 1. Bloemhof Advies b.v. verleent zowel afnemer als afnemers van afnemer garantie met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor de duur zoals vermeld in de overeenkomst. Iedere garantie vervalt als een gebrek of andere onvolkomenheid het gevolg is van het feit dat afnemer of een afnemer van hem de zaken heeft gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt of nalatig is geweest of het gebrek voortvloeit uit onvoldoende onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging. Iedere garantie vervalt voorts wanneer afnemer zelf of middels derden reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de goederen en wanneer afnemer in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de overeenkomst. 2. De garantie op montagewerk is 12 maanden of zoveel langer of korter afhankelijk van hetgeen in de offerte is geoffreerd. 3. De garantie op de correcte werking van de zonnepanelen installatie is 2 jaar. 4. De aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. is conform artikel 13 lid 7 beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Bloemhof Advies b.v.. Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) Artikel 16: Prijs en betaling 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer binnen Nederland aangewezen. 2. De door Bloemhof Advies b.v. opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro. 3. Afnemer betaalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in drie termijnen, te weten 60% van het totale orderbedrag na bevestiging van de opdracht door Bloemhof Advies b.v. en 30% bij levering en 10% binnen 5 dagen na oplevering of uitvoering van de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4. Prijsstijgingen welke het gevolg zijn van een mogelijk handelsboycot, handelsembargo en overige extreme prijsstijgingen welke buiten de invloedsfeer van Bloemhof Advies b.v. liggen, komen niet voor rekening Bloemhof Advies b.v.. Bij dergelijke prijsstijgingen (meer dan 2% boven de actuele prijs van de offerte datum) is Bloemhof Advies b.v. niet gehouden de gezamenlijk overeengekomen leveringsverplichtingen na te komen. In voorkomend geval is Bloemhof Advies b.v. gerechtigd de prijsstijging (boven de hiervoor genoemde 2%) aan afnemer door te berekenen. 5. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een daaropvolgende ingebrekestelling met een extra termijn van één week, is Bloemhof Advies b.v. bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer volledig aansprakelijk voor de door Bloemhof Advies b.v. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling. 6. Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 7. Alle door Bloemhof Advies b.v. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 100,00. 8. Afnemer, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 8, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip. Artikel 17: Uitvoering van de overeenkomst 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bloemhof Advies b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan Bloemhof Advies b.v. zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van de eventuele subsidie als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen Bloemhof Advies b.v. en afnemer. 2. Bloemhof Advies b.v. is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst. Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) Artikel 18: Aansprakelijkheid 1. Aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer deugdelijk en tijdig reclameert bij Bloemhof Advies b.v., waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Bloemhof Advies b.v. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. 2. Aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs (exclusief btw) voor de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bloemhof Advies b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en Bloemhof Advies b.v. is ook niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen). 3. In afwijking op de leden 1 en 2 van dit artikel gelden de volgende algehele uitsluitingen van aansprakelijkheid: a. Aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. is uitdrukkelijk uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan doordat Bloemhof Advies b.v. is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. b. Bloemhof Advies b.v. is niet aansprakelijk indien afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften met betrekking tot de geleverde en/of geïnstalleerde producten. c. Bloemhof Advies b.v. is niet aansprakelijk voor kleurverschillen van PV panelen. d. Bloemhof Advies b.v. is niet verantwoordelijk voor lekkages of schade aan daken welke zijn ontstaan door normale slijtageprocessen van dakconstructies (door de jaren heen). e. Bloemhof Advies b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die vermeld staat op documenten / datasheets van producten, materiaal en materieel. 4. In het geval een beroep op lid 3 van dit artikel onverhoopt niet slaagt, is de aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs (exclusief btw) voor de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bloemhof Advies b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en Bloemhof Advies b.v. is ook niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen). 5. In het geval een beroep op de leden 2 en/of 4 van dit artikel onverhoopt niet slaagt, zal de aansprakelijkheid van Bloemhof Advies b.v. in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan afnemer verstrekte zaken, gegevens, (technische) informatie en documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en bestekken), alsmede alle overige betrokken objecten bij Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 11 de samenwerking tussen partijen, blijven berusten bij Bloemhof Advies b.v.. Bloemhof Advies b.v. heeft het exclusieve recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze zaken, gegevens en informatie, en afnemer heeft uitsluitend het gebruiksrecht daarvan. 2. Het is afnemer niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Bloemhof Advies b.v. gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloemhof Advies b.v. en onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4. Bloemhof Advies b.v. is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Bloemhof Advies b.v. vervaardigde zaken is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing. 3. Het gebruiksrecht van afnemer met betrekking tot de door Bloemhof Advies b.v. ontwikkelde en verstrekte programmatuur en eventueel verstrekte intellectuele eigendomsrechten is niet exclusief en is herroepelijk. Voornoemd gebruiksrecht is onlosmakelijk verbonden met andere contractuele samenwerkingsvormen tussen afnemer en Bloemhof Advies b.v.. Daarom zijn de contractuele samenwerkingsvormen voor afnemer niet afzonderlijk opzegbaar en niet afzonderlijk vatbaar voor ontbinding. 4. Afnemer mag de door Bloemhof Advies b.v. ontwikkelde en geleverde programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd. 5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is afnemer verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is afnemer verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan afnemer ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 6. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Bloemhof Advies b.v. en afnemer intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Bloemhof Advies b.v.. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij afnemer komen te rusten, draagt afnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over c.q. levert afnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat aan Bloemhof Advies b.v. en zal afnemer indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Bloemhof Advies b.v. al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Bloemhof Advies b.v. komen te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij afnemer blijven berusten, dan wel verbindt afnemer zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen. 7. Bloemhof Advies b.v. is gerechtigd om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan. 8. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen Bloemhof Advies b.v. en afnemer bewerkstelligt afnemer op eerste verzoek van Bloemhof Advies b.v. dat in het economische verkeer tussen afnemer en Bloemhof Advies b.v. geen economische Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 12 verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht afnemer alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend: a) De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van Bloemhof Advies b.v. in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van afnemer; b) De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van Bloemhof Advies b.v. bevat aan Bloemhof Advies b.v.; c) Het vermijden van verwarrings gevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van Bloemhof Advies b.v.; d) Het leveren van goederen waarop een onderscheidingsmiddel van Bloemhof Advies b.v. staat weergegeven, tegen dezelfde prijs waarvoor afnemer deze goederen van Bloemhof Advies b.v. heeft gekocht. 9. Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake het bedrijfsproces van Bloemhof Advies b.v. en van afnemer, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Bloemhof Advies b.v. en afnemer niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Bloemhof Advies b.v. en afnemer. 10. Bij overtreding van de artikelen 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 19.9 en/of 19.10 zal afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan Bloemhof Advies b.v. verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Bloemhof Advies b.v. tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Bloemhof Advies b.v. en afnemer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Artikel 20: Ontbinding 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 kan de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden na een daartoe strekkende schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Bloemhof Advies b.v. door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door Bloemhof Advies b.v. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. Artikel 21: Privacy 1. Wanneer Bloemhof Advies b.v. dan wel afnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en Algemene voorwaarden Bloemhof Advies b.v. (versie 2020-06) 13 zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. 2. Indien Bloemhof Advies b.v. dan wel afnemer als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Bloemhof Advies b.v. en afnemer schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming. 3. Bloemhof Advies b.v. en afnemer informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Bloemhof Advies b.v. en afnemer verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen. 4. Afnemer vrijwaart Bloemhof Advies b.v. voor de aan Bloemhof Advies b.v. opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Bloemhof Advies b.v. bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert. Artikel 22: Opzegging Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, ondanks het bepaalde in artikel 4 lid 3, is Bloemhof Advies b.v. steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een termijn van 3 maanden en zonder opgaaf van redenen op te zeggen. In geen geval is Bloemhof Advies b.v. tot enige schadevergoeding gehouden. Artikel 23: Toepasselijk recht Overeenkomsten gesloten met Bloemhof Advies b.v. zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), op deze overeenkomsten is uitgesloten. Artikel 24: Geschillen Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Friesland, locatie Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Joure en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Niels
Niels
12/12/2022
Goeie, duidelijke communicatie - vriendelijk en beantwoord alle vragen die je hebt over het plaatsen van zonnepanelen. 8 panelen laten plaatsen, zeer tevreden.
Chris Draaijer
Chris Draaijer
10/01/2022
wij hebben zonnepanelen bij Bloemhof advies aangeschaft. deze zijn snel en vakkundig aangelegd. alles is keurig weggewerkt, en aangesloten. we hebben Apsystem met AEG panelen. heerlijk als je op de Toon ziet dat je 0watt verbruikt terwijl de wasmachine draait en radio aanstaat. alles is tot in de puntjes verzorgd. De eigenaar is ook vriendelijk en goed bereikbaar.
Martijn Abma
Martijn Abma
16/12/2021
Top bedrijf. Snel/accuraat en prijs kwaliteit niveau is top.
Silvia De Jong
Silvia De Jong
01/12/2021
Ik ben heel tevreden over de snelle en nette service van dit bedrijf. Mvg Silvia de Jong
Jans Schadenberg
Jans Schadenberg
29/11/2021
Ik heb Bloemhof Advies B.V. gevraagd om mij te adviseren over zonnepanelen en vervolgens is Jacco Bloemhof bij mij thuis geweest. ik vond de uitleg en het advies duidelijk en ook de aanbevolen AEG-panelen met AP-Systems omvormers stonden mij wel aan. Bloemhof was ook in staat om de installatie snel te leveren en te monteren. De installatiemonteurs hebben vervolgens de panelen en omvormers keurig op het dak geplaatst en de bekabeling naar de meterkast netjes aangelegd, ook de verbinding van de app. met de panelen is verzorgd door de monteur. De nazorg hoe ik de gebruikers app. kon installeren daarbij was Bloemhof ook behulpzaam. Prima bedrijf en zeker aan te bevelen.
Andries Jacke
Andries Jacke
23/11/2021
Zeer content met dit bedrijf. Ik wou mijn huis verduurzamen en Jacco van Bloemhof advies kwam met zeer deskundig advies welke zonnepanelen voor ons het meest geschikt waren. De zonnepanelen zijn vakkundig geplaatst. Ik kan iedereen dit bedrijf aanraden! Professioneel, vakkundig en kennis van zaken.

Benieuwd wat u kan besparen?

Wij rekenen het graag voor uit!

Vraag een offerte aan